Devlet Denetleme Heyeti nedir, vazifeleri nelerdir? Devlet Denetleme Heyeti lider ve üyeleri kimlerdir? DDK ne vakit kuruldu?

Devlet Denetleme Kurulu (DDK), Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığına bağlı olarak çalışan, idare işlerinin hukuka uygun, nizamlı ve verimli bir biçimde yürütülüp, geliştirilmesi emeliyle kurulmuş kontrol kurumudur.

DEVLET DENETLEME ŞURASININ MİSYONLARI NELERDİR?

-İdarenin hukuka uygunluğunun, sistemli ve verimli halde yürütülmesinin ve geliştirilmesinin sağlanması emeliyle, tüm kamu kurum ve kuruluşlarında ve sermayesinin yarısından fazlasına bu kurum ve kuruluşların katıldığı her türlü kuruluşta, kamu kurumu niteliğinde olan meslek kuruluşlarında, her seviyedeki emekçi ve patron meslek kuruluşlarında, kamuya faydalı derneklerle vakıflarda, her türlü idari soruşturma, inceleme, araştırma ve denetlemeleri yapmak,

-Kamu kurum ve kuruluşlarının teftiş ve kontrol üniteleri ortasında uyum ve ahenkleştirme faaliyetlerini yürütmek,

-Antlaşma yahut kontratlardaki temeller çerçevesinde milletlerarası kuruluş ve örgütlerde inceleme ve araştırma yapmak,

-Kamu idaresi ve kamu hizmetlerinin sunumunda saydamlık, verimlilik, aktiflik ve âlâ yönetişim alanlarında çalışmalar yapmak,

-Uluslararası kurum ve kuruluşlar nezdinde misyon alanıyla ilgili olarak katkı sağlamak ve çalışmalarda bulunmak, yapılan katkı ve çalışmaları izlemek ve gerektiğinde koordine etmek,

-Mevzuatta verilen öbür misyonları yapmak,

-Cumhurbaşkanının vereceği öbür işleri yapmak.

DEVLET DENETLEME HEYETİNİN YETKİLERİ NELERDİR?

-Kapsam hususundaki kurum, kuruluş ve ünitelerin her kademe ve rütbedeki görevlileriyledoğrudan yazışmaya, gerekli gördüğü elektronik ve fiziki ortamdaki kapalı yahut açık her türlü bilgi,

belge, defter, kayıt, envanter, materyal, mühimmat, taşınır ve taşınmazları süreç ve olayın her safhasında incelemeye, mahiyetleri uygun olanları gerektiğinde belirlediği yere istemeye yahut getirtmeye,

bilgi almak üzere her kademe, rütbe ve sınıftan ilgilileri çağırmaya, kurum ve kuruluşlardan temsilci

istemeye yetkilidir.

– Şura kendisine intikal eden hususlardan gerekli görülenleri ilgili mercilere aktarır. Bu durumda ilgili merciler yapılan iş ve süreçler hakkında Şurası acilen bilgilendirir ve gerekli dokümanları Şuraya gönderir.

-Gizli ve açık her türlü bilgi ve belgeyi, kamu kurumları ile bankalar dahil başka gerçek ve

tüzel şahıslardan isteyebilir. Bu talepler geciktirilmeksizin yerine getirilir.

-Denetleme faaliyetine yardımcı olmak üzere kurum ve kuruluşların her kademe ve rütbedeki

personelini görevlendirebilir. Şura Başkanlığının bu husustaki talebi gecikmeksizin karşılanır.

-İlgili mevzuat çerçevesinde eksper görevlendirilebilir.

-Kurum ve kuruluşlarca başlatılan denetlemeleri koordine edebilir yahut gerektiğinde işe el

koyarak yapılmış çalışmalarla ilgili bilgi ve dokümanları devralabilir.

DEVLET DENETLEME HEYETİ LİDERİN MİSYONLARI NELERDİR?

Üyelik yetkilerini de haiz olan Heyet Lideri, Devlet Denetleme Konseyini yönetir ve temsil eder.

-Kurul Liderinin misyonları şunlardır:

a) Şuraya başkanlık etmek,

b) Heyette alınan kararları uygulamak,

c) Şura kararlarının yayımlanması, bildirisi ve gereğinin yerine getirilmesini sağlamak,

ç) Kontrol ve soruşturma kümelerini belirlemek ve kümeler ortasında işbölümü yapmak, programa tabi işlerde kontrol ve soruşturma kümelerinin çalışma programlarını onaylamak,

d) Denetleme raporlarını Cumhurbaşkanına sunmak,

e) Mevzuatla verilen öteki vazifeleri yapmak,

f) Cumhurbaşkanınca verilecek başka işleri yapmaktır.

DEVLET DENETLEME HEYETİ LİDERİ KİMDİR?

Devlet Denetleme Şurası lideri Yunus Arıncı‘dır. Yunus Arıncı 20 Mart 1975 Ordu doğumludur. 1992 yılında Kumru İmam Hatip Lisesi’ni tamamladı. 1996 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu İdaresi Kısmı’ndan mezun oldu. 2007-2009 yılları ortasında Indiana Üniversitesi’nde Yüksek Lisans yaptı. İkinci üniversite olarak da 2019 yılında Sosyoloji eğitimini tamamladı. 1997 yılında Başbakanlık Müfettiş Yardımcısı olarak vazifeye başladı, 2000 yılında Müfettiş, 2007 yılında Başmüfettiş oldu. 14 Ekim 2009 tarihinde Başbakanlık Teftiş Konseyi Başkanlığı vazifesine atandı ve 2015 yılına dek bu vazifesi sürdürdü. 2005 yılında 1 yıl süreksiz vazifeyle TÜBİTAK’ta Daire Lideri olarak misyon aldı. 13 Temmuz 2015 tarihinde Cumhurbaşkanlığı Devlet Denetleme Şurası Başkanlığı vazifesine atandı ve hala bu vazifesi yürütmektedir. Borsa İstanbul’un 31 Ekim 2016 tarihli İnanılmaz Genel Şurası’nda İdare Konseyi üyesi olarak seçildi. Âlâ derecede İngilizce bilmektedir. Evli ve 3 çocuk sahibidir.

DDK NE VAKİT KURULDU?

Devlet Denetleme Heyeti 3 Nisan 1981 yılında kuruldu. Üyeleri ve lideri Cumhurbaşkanı tarafından atanır.